Manhaj

APA SAJA PERBEDAAN MADZHAB-MADZHAB DALAM ISLAM?

🚦📚✏️ APA SAJA PERBEDAAN MADZHAB-MADZHAB DALAM ISLAM?

Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baaz rahimahullah

Pertanyaan :

Apa perbedaan di antara madzhab yang empat, Apakah di sana ada madzhab yang lebih baik daripada yang kedua?

Jawaban :

Madzhab-madzhab yang empat semuanya menginginkan kebenaran Madzhab Syafi’iyyah, Malikiyah, Hanbaliyah, dan Hanafiyah, semuanya madzhab dalam mengikuti kebenaran, mereka (ulama madzhab) mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah Semoga Allah meridhai mereka semua

Akan tetapi beberapa pengikut mereka dicela karena sikap ta’ashubnya. Demikian juga madzhab zhahiriyyah, madzhab yang kelima yang sudah dikenal,

Di sana ada madzhab-madzhab lain yang pernah ada, Jaririyyah, Laitsiyyah dan Tsauriyyah, pengikut Sufyan Ats-Tsauri, pengikut Laits bin Saad, dan pengikut Ibnu Jarir.
Dan madzhab Rahawaiyyah pengikut Ishaq bin Rahawaih, akan tetapi itu semua telah punah.

Yang paling penting adalah mengikuti kebenaran, dan mereka, madzhab yang empat, madzhab zhahiriyyah dan madzhab-madzhab sebelumnya yang sudah punah, semuanya memiliki tujuan mengikuti kebenaran.

Kadang mereka berselisih dalam satu atau dua atau tiga masalah, sehingga ulama tersebut menjadi terkenal dalam perkara itu, lalu ia memiliki sahabat dan pengikut, yang mengenalkan perkara yang ulama tersebut bersendiri padanya, dalam satu atau dua atau tiga masalah.

Sedangkan saudaranya tidak sependapat dengannya, karena sebab ada dalil yang tersamarkan atas (ulama) ini dan terlihat jelas di sisi (ulama) satunya. Dan itu terjadi dalam perkara-perkara cabang. Dan kebanyakannya tidak ada kaitannya dengan ushul (prinsip).

Akan tetapi yang tercela adalah seorang yang fanatik buta dengan kebatilan dan tidak puas dengan alhaq dari kalangan pengikut mereka.
Inilah orang-orang yang tercela, padahal madzhab-madzhab yang kita kenal, semuanya menginginkan kebenaran, mengikuti Al-Kitab dan As-Sunnah dan tetap kokoh diatas ajaran yang dibawa Rasulullah ﷺ.

📑 Fatwa Jaami ‘Al-Kabiir

https://tinyurl.com/89ecv9xt

⏩|| Grup Whatsap Ma’had Ar-Ridhwan Poso

💽||_Join chanel telegram
http://telegram.me/ahlussunnahposo